Az Agapé Gyülekezet Keresztény Egyesületének Adatvédelmi Tájékoztatója

Jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) az Agapé Gyülekezet Keresztény Egyesület (székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 18., a továbbiakban: „Egyesület”) adatvédelmi rendelkezéseit tartalmazza az irányadó magyarországi jogszabályokkal, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”) összhangban.

Az Egyesület számára kiemelten fontos a személyes adatok védelmének biztosítása, ezért az Egyesület a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az adatkezelési tevékenységéről.

1. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása

Amennyiben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, az Egyesület e személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás céljából fogja felhasználni.

2. Adatkezelő

  • Az adatkezelő: Agapé Gyülekezet Keresztény Egyesület
  • székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 18.
  • Adószám: 18657724-1-43
  • Egyesület vezetője: Perjesi István
  • Telefonszám: +36 1 603-1819
  • E-mail cím: kozpont@agapenet.hu
  • Honlap: www.agapegyulekezet.hu
  • Adatkezelésért felelős személy: Varga Tünde Magdolna

3. Az érintett személyes adatok köre

Név, cím, telefonszám, e-mail cím

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Egyesület kapcsolatot tarthasson a honlapján feliratkozókkal, rendezvények regisztrációja során a rendezvénnyel kapcsolatos információkat küldhessen.

5. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

6. Az adatok tárolásának időtartama

A személyes adatokat az Egyesület a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

7. A személyes adatok címzettjei:

Az Egyesület

8. Érintett jogai

Ön jogosult a kapcsolattartáshoz adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonni az alábbi linkre való kattintással. A leiratkozás linkje minden egyes levélben is hozzáférhető. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Önnek joga van továbbá:

I. Tájékoztatást és hozzáférést kérni az Önről kezelt személyes adatokról;
II. Az Egyesület által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni;

III. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni;

IV. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni az Egyesület;

V. Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha vonatkoznak Önre az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében rögzített feltételek;

VI. Az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, feltéve, ha erre az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján lehetőség van.

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon az Egyesülethez, vagy annak adatkezelésért felelős személyéhez, a fenti 2. pontban megjelölt elérhetőségeken. Az Egyesület a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy az Egyesület jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

9. Egyebek

Ha az Egyesület a személyes adatokon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és az új adatkezelésre vonatkozó minden releváns kiegészítő információról.

Az Egyesület részletes adatvédelmi szabályzata megismerhető a székhelyén, további információ kérhető a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.